Cước vận chuyển đường biển quốc tế, nội địa

 • Check booking tàu
 • Booking tàu cho các loại hàng xuất, nhập
 • Theo dõi lịch trình tàu từ lúc xuất/ nhập hàng đến lúc tàu cập cảng

Đại lý hải quan, giao nhận vận tải hàng rời và container.

 • Chuẩn bị vận đơn, manifest gửi chủ hàng để tiến hành thanh toán
 • Check giá vận chuyển hàng hóa từ cảng – kho, hoặc từ kho – kho khách hàng
 • Dịch vụ vận chuyển bằng container, xe tải
 • Hỗ trợ khách hàng làm việc với các cơ quan Hải Quan

Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, làm thủ tục, khai thuê hải quan.

 • Nhận và kiểm tra bộ chứng từ xuất nhập khẩu
 • Lên tờ khai hải quan trên phần mền ECUSS và Eport
 • Xuống cảng thông quan hàng hóa khi có phát sinh kiểm hóa hoặc trong trạng thái luồng đỏ
 • Làm việc với điều độ, xếp dỡ và hoa tiêu để tàu có thể được khai thác, ra/vào cảng đúng thời hạn
 • Nhận ủy thác xuất nhập khẩu

Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, làm thủ tục, khai thuê hải quan.

 • Nhận và kiểm tra bộ chứng từ xuất nhập khẩu
 • Lên tờ khai hải quan trên phần mền ECUSS và Eport
 • Xuống cảng thông quan hàng hóa khi có phát sinh kiểm hóa hoặc trong trạng thái luồng đỏ
 • Làm việc với điều độ, xếp dỡ và hoa tiêu để tàu có thể được khai thác, ra/vào cảng đúng thời hạn
 • Nhận ủy thác xuất nhập khẩu

Xếp dỡ hàng hóa, quản lí kho bãi.

 • Cho thuê kho bãi, kho ngoại, lưu kho
 • Công tác nhập kho
 • Công tác xuất kho
 • Bốc xếp hàng vào/ra kho ngoại quan

Cho thuê xe nâng, xe xúc, cơ giới các loại.

 • Cho thuê xe nâng điện
 • Cho thuê xe nâng dầu
 
 

Chế tạo, mua bán Pallet. Mua bán bao Jumbo.

 • Sản xuất các loại pallet gỗ, pallet sắt
 • Thu mua bao Jumbo cũ
 • Bán các loại bao Jumbo

Sửa chữa, bảo dưỡng xe nâng, xe cơ giới

 • Kiểm tra hư hỏng
 • Sửa chữa các loại xe nâng điện xe nâng dầu